هدف درس : ارتقا سطح آگاهی دانش و مهارت دانشجویان با روش علمی تحقیق

 1. مفهوم و ویژگی های تحقیق
 2. شایستگی های محقق
 3. شناخت مسئله ( مشکل )
 4. تنظیم سئوالات تحقیق
 5. انواع تحقیق از نظر هدف و روش
 6. نقش مفاهیم در روش تحقیق
 7. فرضیه سازی و ویژگی های آن
 8. چگونگی تعریف متغیرهای تحقیق
 9. ابزار جمع آوری اطلاعات
 10. جامعه و نمونه آماری و روش های نمونه گیری
 11. فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات
 12. ارائه راه حل ها و پیشنهاد ها
 13. منابع اطلاعات1
 14. منابع اطلاعات2
 15. تهیه و نگارش گزارش تحقیق1
 16. تهیه و نگارش گزارش تحقیق2