هدف درس : ارتقا سطح آگاهی دانش و مهارت دانشجویان با روش علمی تحقیق به نحوی که شایستگی و انگیزه تحقیق علمی دانشجو به منظور شناخت و حل مسائل تقویت شود.

 1. قلمرو علم
 2. علم نظری و علم عملی
 3. شناخت مسئله
 4. آزمایش فرضیه از راه تنظیم طرح تحقیق
 5. طبقه بندی اطلاعات
 6. فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات
 7. تهیه و نگارش گزارش تحقیق
 8. انواع تحقیق از نظر هدف و روش
 9. ابزار های جمع آوری اطلاعات
 10. روایی و پایایی
 11. جامعه و نمونه آماری و روش های نمونه گیری
 12. روش های علمی و مراحل آن
 13. رابطه علم با نظام ارزش ها
 14. تجزیه و تحلیل اطلاعات
 15. تغییر و تفسیر اطلاعات
 16. ارائه راه حل ها و پیشنهاد ها