هدف درس : آموزش مفهوم های پایه ای پژوهش و یادگیری روش ها و چگونگی انجام پژوهش در زمینه مساله های اقتصادی

 1. دانستنی های پایه ای روش پژوهش
 2. برگزیدن موضوع پژوهش
 3. روش های بررسی و شناسایی اولیه1
 4. روش های بررسی و شناسایی اولیه2
 5. برگزیدن چارچوب نظری و ساختن فرضیه های پژوهش
 6. آماده کردن طرح پژوهش1
 7. آماده کردن طرح پژوهش2
 8. ساختن الگوی تحلیلی1
 9. ساختن الگوی تحلیلی2
 10. شناسایی تکمیلی و گردآوری داده ها
 11. تجزیه و تحلیل1
 12. تجزیه و تحلیل2
 13. نتیجه گیری1
 14. نتیجه گیری2
 15. نوشتن گزارش پژوهش و پژوهش نامه1
 16. نوشتن گزارش پژوهش و پژوهش نامه2