هدف درس : مطالعه رفتار انسان در ابعاد زندگی صنعتی و کاربرد دانش مربوط به رفتار انسان در حل مسائل انسانی در صنعت

 1. نقش و جایگاه منابع انسانی در دنیای کار
 2. تعریف روانشناسی ، مکاتب ، رویکردها و رشته های تخصصی
 3. روانشناسی صنعتی / سازمانی ، تاریخچه و حوزه های کاری آن
 4. تفاوت های فردی در دنیای کار و طرح ریزی موفقیت های شغلی از جهت روانشناختی
 5. تجزیه و تحلیل مشاغل ، ویژگی ها و الزامات روانشناختی آنها
 6. تدوین شایستگی ها و ارزیابی آنها ( کانون ارزیابی )
 7. آزمون های روانشناسی صنعتی و سنجش و اندازه گیری ویژگی های انسانی ( هوش و استعداد ، شخصیت ، علایق شغلی )
 8. کاربرد آزمون های روانشانسی صنعتی در جذب ، استخدام و ارزیابی منابع انسانی
 9. انگیزش ، روحیه ، رضایت شغلی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی ( نظریه ها و کاربردها )
 10. الگوهای شخصیت سالم و ارزیابی آن
 11. استرس شغلی ( عوامل فردی ، شغلی و سازمانی استرس زا )
 12. فرسودگی شغلی ( تشخیص و درمان ) و اندازه گیری آن
 13. شرایط کار و تاثیر عوامل فیزیکی و روانی استرس زا در محیط کار
 14. برنامه های کمک رسانی به کارکنان (EAP) و مدیریت استرس
 15. مشاوره شغلی ، مددکاری اجتماعی و سلامت کارکنان 1
 16. مشاوره شغلی ، مددکاری اجتماعی و سلامت کارکنان 2