1. نقش و جایگاه منابع انسانی در دنیای کار
 2. تعریف روانشناسی ، مکاتب و رویکرد ها و رشته های تخصصی
 3. روانشناسی صنعتی ، سازمانی ، تاریخچه و حوزه های کاری آن
 4. تفاوت های فردی در دنیای کار و طرح ریزی موفقیت شغلی
 5. تجزیه و تحلیل مشاغل ، ویژگی ها و الزامات روانشناختی آنها
 6. تدوین شایستگی ها و ارزیابی آنها
 7. آزمون های روانشناسی صنعتی و سنجش و اندازه گیری ویژگی های انسانی
 8. کاربرد یادگیری ، آموزش کارکنان و بالندگی سازمانی
 9. انگیزش ، روحیه ، رضایت شغلی ، رفتار مدنی و تعهد سازمانی
 10. الگوهای شخصیت سالم و ارزیابی آن
 11. استرس شغلی
 12. فرسودگی شغلی
 13. شرایط کار و تاثیر عوامل فیزیکی و روانی
 14. برنامه های کمک رسانی به کارکنان
 15. مشاوره شغلی ، مددکاری اجتماعی و سلامت کارکنان
 16. قواعد فقهی حاکم بر کسب و کار