ترم دوم معماری- کارشناسی پیوسته

مقدمات طراحی معماری2

برنامه زمانی: دوشنبه ساعت 8-11 آتلیه 2

سر فصل درس مقدمات طراحی معماری  2  

لیست دانشجویان درس مقدمات طرح معماری 2

 

بیان معماری 2

برنامه زمانی: شنبه ساعت 11-14 آتلیه 2

سر فصل درس بیان معماری 2

لیست دانشجویان درس بیان معماری2

 

بیان معماری 1

برنامه زمانی: چهارشنبه ساعت 13-15 آتلیه2

سر فصل درس بیان معماری 1

لیست دانشجویان درس بیان معماری 1

 

انسان طبیعت معماری

برنامه زمانی: سه شنبه ساعت 12:30-14 آتلیه2

سر فصل درس انسان طبیعت معماری

لیست دانشجویان درس انسان طبیعت معماری

 

معماری جهان

سر فصل درس معماری جهان

لیست دانشجویان درس آشنایی با معماری جهان

 

ایستایی

برنامه زمانی: سه شنبه ساعت 112:30-14 آتلیه2

سر فصل درس ایستایی- استاتیک

لیست دانشجویان درس ایستایی

 

نقشه برداری

سر فصل درس نقشه برداری

لیست دانشجویان درس نقشه برداری

 

ریاضیات و معماری

سر فصل درس ریاضیات در معماری

لیست دانشجویان درس ریاضیات در معماری

 

ترم سوم معماری- کارشناسی پیوسته

مقدمات طراحی معماری 3

برنامه زمانی: دوشنبه ساعت 8-11 آتلیه2

سر فصل درس مقدمات طرح معماری 3

لیست دانشجویان درس مقدمات طراحی معماری 3

 

ارائه معماری به کمک رایانه

برنامه زمانی: دو شنبه ساعت 11-13 آتلیه2

سر فصل درس ارائه معماری به کمک رایانه

لیست دانشجویان درس ارائه معماری به کمک رایانه

 

معماری اسلامی 1

برنامه زمانی: یکشنبه ساعت 9-10:30 آتلیه1

سر فصل درس معماری اسلامی

لیست دانشجویان درس معماری اسلامی

 

مقاومت مصالح و سازه فلزی

برنامه زمانی: سه شنبه ساعت 11-9:30 آتلیه1

سر فصل درس مقاومت مصالح و سازه فلزی

لیست دانشجویان مقاومت مصالح و سازه فلزی

 

تنظیم شرایط محیطی

برنامه زمانی: شنبه ساعت 11-9:30 آتلیه2

سرفصل درس تنظیم شرایط محیطی

لیست دانشجویان درس تنظیم شرایط محیطی

 

ترم هشتم معماری- کارشناسی پیوسته

طراحی معماری 5

برنامه زمانی: سه شنبه ساعت 8-12 آتلیه2

سر فصل درس طرح 5

لیست دانشجویان درس طرح 5

 

مدیریت تشکیلات کارگاهی

برنامه زمانی: یکشنبه ساعت 12:30-14 آتلیه1

سر فصل درس مدیریت تشکیلات کارگاهی

لیست دانشجویان درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی