میکروبیولوژی مواد غذایی2

سرفصل درس میکروبیولوژی مواد غذایی2

اسامی دانشجویان درس میکروبیولوژی مواد غذایی2

 

شیمی مواد غذایی2

سرفصل درس شیمی مواد غذایی2

اسامی دانشجویان درس شیمی مواد غذایی2

 

اصول مهندسی صنایع غذایی1

سرفصل درس اصول مهندسی صنایع غذایی1

لیست اسامی دانشجویان درس اصول مهندسی صنایع غذایی1

اصول مهندسی صنایع غذایی2

سرفصل درس اصول مهندسی صنایع غذایی2

اسامی دانشجویان اصول مهندسی صنایع غذایی2

 

 

طرح آزمایشات

فناوری بازیافت و تبدیل ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی

سرفصل درس فن آوری بازیافت و تبدیل ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی

اسامی داشجویان درس فن آوری بازیافت و تبدیل ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی

رسم فنی و نقشه کشی
سرفصل درس رسم فنی صنایع غذایی
لیست اسامی دانشجویان رسم فنی صنایع غذایی

اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک

سرفصل درس اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک
لیست اسامی دانشجویان درس اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک

تکنولوژی غلات

سرفصل درس تکنولوژی غلات

اسامی دانشجویان درس تکنولوژی غلات

تکنولوژی قند
سرفصل درس تکنولوژی قند

لیست اسامی دانشجویان درس تکنولوژی قند

 

فهرست