مباحث درس تاسیسات شیلاتی (کارشناسی ناپیوسته شیلات):

لسه 1 –          بررسی موقعیت بندر جهت ایجاد تاسیسات شیلاتی (موقعیت پناهگاهی)
جلسه 2 –          جهت باد،ومحل ایجاد اسکله
جلسه 3 –          اهمیت وجود آب شیرین، الکتریسیته، راههای ارتباطی

جلسه 4 –          شناسایی اجمالی گروههای اکولوژیک آبزیان موجود

جلسه 5 –          کارخانه یخ سازی، انجماد و سردخانه

جلسه 6 –          خشک کردن ماهی و آبزیان

جلسه 7 –          شور کردن
جلسه 8 –          عمل آوری خاویار
جلسه  9 –          کنسروسازی

جلسه 10 –          ماریناد

جلسه 11 –          عمل آوری باله
جلسه 12

–          پودر ماهی

جلسه 13 –          حمل و نقل محصولات شیلاتی
جلسه 14 –          تور بافی
جلسه 15 –          کارخانه قایق، لنج و کشتی سازی

 

جلسه 16

 

مباحث درس اکولوژی دریاها  (کارشناسی ناپیوسته شیلات):

 

جلسه 1 –          مبحث خصوصیات محیط زیست دریاها
جلسه 2 –          وسعت ، عمق
جلسه 3 –          پیوستگی
جلسه 4 –          جریانهای دریایی
جلسه 5 –          جذر و مد
جلسه 6 –          شوری وغلظت نمکهای حیاتی محلول
جلسه 7 –          موجودت دریایی
جلسه 8 –          منطقه بندی دریاها
جلسه  9 –          بررسی کمی پلانکتونها
جلسه 10 –          اجتماعات منطقه نریتیک دریاها (مصرف کنندگان، بنتوسها، نکتونها،نئوستونها، تجزیه کنندگان)
جلسه 11 –          اجتماعات مناطق اقیانوسی
جلسه 12 –          مناطق خیلی عمیق
جلسه 13 –          اکوسیستم مصب رودخانه ها
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16  

 

مباحث درس خاکشناسی عمومی (کارشناسی ناپیوسته شیلات):

جلسه 1 –          مفهوم و فیزیک خاک:

جلسه 2 –           بافت،ساختمان
جلسه 3 –          تخلخل، تراکم
جلسه 4 –          رنگ خاک

جلسه 5 –          نفوذ پذیری

جلسه 6 –          رطوبت و تقسیمات رطوبتی

جلسه 7 –          شیمی خاک
جلسه 8 –          شیمی خاک: (اجزاء خاک)
جلسه  9 –          واکنش خاک،اسید و قلیا

جلسه 10 –          بیولوژی خاک: (موجودات میکروسکوپی و غیر میکروسکوپی)

جلسه 11 –          مواد آلی و حاصلخیزی خاک،

جلسه 12 –          سنگهای مادری
جلسه 13 –          تشکیل خاک،

جلسه 14 –          خاک و کشاورزی

جلسه 15  
جلسه 16

 

مباحث درس شیمی آلی (کارشناسی ناپیوسته شیلات و محیط زیست) :

 

جلسه 1 –          تاریخچه، تعریف و اهمیت شیمی آلی،

جلسه 2 –          ترکیبات خطی (الکانها، آلکن، آلکین)

جلسه 3 –          مشتقات هالوژنه،

جلسه 4 –          هیدروکربنها،

جلسه 5 –          واکنشهای جانشینی،

جلسه 6 –          الکلها و مشتقات آنها،

جلسه 7 –          اترها،

جلسه 8 –          استرها،

جلسه  9 –          آلدئید و کتونها،

جلسه 10 –          اسیدهای کربوکسیل و مشتقات آنها،

جلسه 11 –          آمینها،

جلسه 12 –          ایزومری نوری،

جلسه 13 –          ترکیبات آروماتیک،

جلسه 14 –          بنزن و مشتقات آن،

جلسه 15 –          فنلها

 

جلسه 16

 

 

 

مباحث درس طرح آزمایشات کشاورزی  (کارشناسی ناپیوسته شیلات ، تولیدات دامی و محیط زیست) :

جلسه 1 –          تعاریف (علم، آزمایش، تکرار، تیمار،واحد آزمایشی، خطاهای آزمایشی)
جلسه 2 –          طرحهای سیستماتیک و تصادفی
جلسه 3 –          طرح کاملا تصادفی
جلسه 4 –          طرح بلوکهای کامل تصادفی
جلسه 5 –          مربع لاتین
جلسه 6 –          مقایسه میانگینها DUNCAN
جلسه 7 –          مقایسه میانگینها LSD
جلسه 8 –          مقایسه میانگینها TUKEY
جلسه  9 –          مشتقات طرح کاملا تصادفی
جلسه 10 –          مشتقات طرح بلوکهای کامل تصادفی
جلسه 11 –          محاسبه کرت گمشده در طرح بلوک و طرح مربع لاتین
جلسه 12 –          سودمندی طرحها نسبت به هم
جلسه 13 –          آزمایشهای فاکتوریل
جلسه 14 –          آزمایشات 2*3*4 و2*2*3، تفکیک SSها به عوامل خطی
جلسه 15 اختلاط
جلسه 16 –          طرح کرتهای خرد شده

 

 

مباحث درس هیدرولوژی عمومی (کارشناسی ناپیوسته شیلات) :

جلسه 1 –          تعریف و تاریخچه هیدرولوژی عمومی
جلسه 2 –          گردش آب
جلسه 3 –          فاکتورهای موثر در گردش آب
جلسه 4 –          بارندگی و طرز اندازه گیری آن
جلسه 5 –          تجزیه و تحلیل آمار بارندگی
جلسه 6 –          محاسبه بارندگی متوسط با روشهای میانگین و همباران وتیسن
جلسه 7 –          تبخیر و تعرق و عوامل موثر بر آنها
جلسه 8 –          نفوذ پذیری
جلسه  9 –          محاسبه بیلان آبی
جلسه 10 –          اندازه گیری آبهای سطحی

جلسه 11 –          روهای فلوتور و شیمیایی
جلسه 12 –          ایستگاههای اندازه گیری مجهز به کیمینیگراف
جلسه 13 –          ایستگاههای اندازه گیری مجهز به مولینه
جلسه 14 –          فرمولهای تجربی محاسبه هرز آبها
جلسه 15 –          اندازه گیری رسوب
جلسه 16

 

 

مباحث درس ارزیابی ذخایر آبزیان  (کارشناسی ناپیوسته شیلات) :

جلسه 1 –          مقدمه ای بر ارزیابی
جلسه 2 –          محیطهای آبی
جلسه 3 –          طبقه بندی محیطهای آبی
جلسه 4 –          نقش انسان در ارزیابی
جلسه 5 –          روشهای آماربرداری در ارزیابی
جلسه 6 –          نحوه نمونه برداری از محیطهای آبی
جلسه 7 –          ارزیابی محیط با استفاده ازکاربردهای کامپیوتری
جلسه 8 –          سیستم اطلاعاتی مناطق آبی
جلسه  9 –          برآورد قابلیتهای محیطهای آبی
جلسه 10 –          برآورد برد ظرفیت محیطهای آبی
جلسه 11 –          طبقه بندی جانوران آبی به عنوان ارزیابی محیط
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16

 

مباحث درس لینولوژی 2 (کارشناسی ناپیوسته شیلات) :

جلسه 1 –          انرژی و ذخیره غذایی در آبها
جلسه 2 –          گازها و مواد معدنی محلول در آب
جلسه 3 –          قوانین مینیمم در منابع آب
جلسه 4 –          حلالیت گازها در آب
جلسه 5 –          اکسیژن محلول
جلسه 6 –          طبقه بندی دریاچه ها از نظر اکسیژن محلول
جلسه 7 –          انیدرید کربنیک و کربناتها
جلسه 8 –          متان و هیدروژن
جلسه  9 –          سولفور، گاز ازت
جلسه 10 –          حلالیت مواد جامد در آب
جلسه 11 –          ترکیبات ازت
جلسه 12 –          ترکیبات فسفر
جلسه 13 –          ترکیبات گوگرد، آهن و منگنز
جلسه 14 –          مواد آلی محلول در آبها
جلسه 15 –          رسوبات و ذخیره غذایی ابها
جلسه 16 –          پتانسیل احیایی و اهمیت آن

 

مباحث درس ماهی شناسی سیستماتیک  (کارشناسی ناپیوسته شیلات) :

 

جلسه 1 –          ساختمان بدن ماهی، و اعمال حیاتی آن
جلسه 2 –          کلاس ماهی و تقسیم بندی سیستماتیک آن، مشخصات مورفولوژیک شناسایی ماهی
جلسه 3 –          دهان گردان و تقسیمات آن
جلسه 4 –          ماهیان واقعی و دون رده ای آن
جلسه 5 –          غضروفیان
جلسه 6 –          دون رده رده های ماهیان دو دمی
جلسه 7 –          مج بالگان
جلسه 8 –          ماهیان عالی استخوانی
جلسه  9 –          راسته های ماهیان استخوانی
جلسه 10 –          راسته کپور مانندان
جلسه 11 –          راسته انگوئیل مانندان
جلسه 12 –          راسته کفال مانندان
جلسه 13 –          راسته اسکومبر مانندان
جلسه 14 –          راسته سوف مانندان
جلسه 15 –          راسته دست باله ها
جلسه 16 –          راسته گاومانندان

 

 

مباحث درس جنین شناسی ماهی  (کارشناسی ناپیوسته شیلات) :

جلسه 1 –          تاریخچه جنین شناسی
جلسه 2 –          اصل و منشا سلولهای تناسلی، سلسله مراحل جنینی
جلسه 3 –          پیدایش و تکامل سلولهای تناسلی نر و ماده

–          سلولهای تناسلی نر و ماده رسیده

–          مقایسه اسپرم با اوول

جلسه 4 –          آزاد شدن سلولهای جنسی
جلسه 5 –          تخم ، انواع تخمها، اختصاصات تخم ماهی
جلسه 6 –          تولید مثل جنسی و غیر جنسی، هرمافرودیت، بکر زایی، ماده زایی نززایی،
جلسه 7 –          دستگاه تناسلی ماهیان نر و ماده (دهان گردان، غضروفی، استخوانی)
جلسه 8 –          بلوغ جنسی در ماهیان
جلسه  9 –          مراحل لقاح، نتایج لقاح، شکافتگی تخم، بلاستولا، گاسترولا،نورولا، حرکات شکل ساز،
جلسه 10 –          جنین ابتدایی و پیشرفته، لارو، حیوان بالغ
جلسه 11 –          مشتقات اکتودرم، اندودرم و مزودرم
جلسه 12 –          مقایسه سیرتکامل جنین ماهیان با سایر مهره داران
جلسه 13 –          زنده زایی در کوسه ماهیان و ماهیان استخوانی
جلسه 14 –          رفتار و حالات ماهیان در جفت گیری
جلسه 15
جلسه 16