سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر رباني منش محمدناصر 401224030 1
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر محمدي شهرزاد 401224033 2
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر رابطي رامبد 401224013 3
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر دوستعلي رحمان 401224012 4
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر حسيني مقدم مرزدشتي ارين 402224031 5
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر بشري ويشکاسوقه عليرضا 402224030 6
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر حقدوست کمائي علي رضا 401224011 7
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر جلالي سينا 401224008 8
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر توکلي محمدمهدي 401224007 9
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر بازرگان مهران 401224034 10
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر نجفي سارا 401224026 11
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر بابائي اوشانق مهدي 401224002 12
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر اشتا محمدامين 401224001 13
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ميري کلوير سيدقاسم 401224025 14
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر منفردمياندهي اميرحسين 401224024 15
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر محجوب شادمهر 401224023 16
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر کريم جو ارين 401224020 17
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ملکي رزداري مريم 402224041 18
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر روزه دالاري اميرحسين 402224033 19
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر زينالي اقدم فائزه 401224029 20
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر نصيري ناصح اسماعيل 401224027 21
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر هنرورسپاه رائين 401224028 22
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر فلاح اميرحسين 401224019 23
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر عباسي سعيد 401224018 24
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر شفيعي محمدمهدي 402224035 25
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر فاريابي فرد عليرضا 401224032 26
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر فرزدقي سعيد 401224031 27
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر کوهي لوحه سرا ليلا 402224039 28
1400 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ساسان ديجور رضا 401224014 29
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار ياوري ابکنار محمدجواد 402211025 30
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار گلعلي پوربرکادهي سعيد 402211024 31
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار قاسمي ناجي حکيم 402211022 32
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار عزيزي کريم سرا محمدطه 402211020 33
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار شريفي عليرضا 402211019 34
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار پورمحمدجاني کلاچاهي بهروز 402211018 35
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار وفائي چوکامي کيوان 401211017 36
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار نعمتي ابکنار تقي 401211016 37
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار ملايري عليرضا 401211015 38
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار صيادي نودهي رقيه 401211011 39
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار صيادپور سهيل 401211010 40
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار سوري سيدرضا 401211009 41
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار زارع مصطفي 401211008 42
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار حسين پور زهرا 401211006 43
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار جلالي قاضياني صادق 401211005 44
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار بيدار اميرمحمد 401211003 45
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار انساندوست علي اکبر 401211002 46
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار ارفعي فومني مرتضي 401211001 47
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار عزيزي سحر 401211012 48
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر تشکري ابکناري مصطفي 401210021 49
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر خياط جاويد 401210022 50
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر رسولي حسن 401210017 51
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر زيباپسندحشکوائي سبحان 401210019 52
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر شبديني پاشاکي مجتبي 402210021 53
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر شکيباخمس شهريار 402210022 54
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر غفاري درويش بقال حسين 401210020 55
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر قليزاده شفقتي مهدي 401210018 56
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر گيوگل پيام 402210026 57
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر پارسادليوند امين 401210003 58
1400 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر رضازاده عليرضا 401210006 59
1399 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر بزمي زهرا 992224008 60
1399 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر زارع شکرباغاني مجيد 991224003 61
1399 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر تبريزي مرسده 991224002 62
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار توکلي مردخي مبين 992211023 63
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار نوربخش سيدمجيد 992211032 64
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار روحي محمدرضا 992211026 65
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار فرهادفر محمد 992211029 66
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار قربانزاده مائده 992211030 67
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کوچکي ابراهيم 991211015 68
1399 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر ابراهيمي بهزاد 992210008 69
1399 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر ثابت قدم چوکاني مجرد ارين 992210010 70
1399 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر دورزن اميرحسين 992210011 71
1399 کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر سهراب نيا محمدامين 992210013 72
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر رشيدآزاد مهدي 981224502 73
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر الماسي سنگده مهدي 982224504 74
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر کسرائي امير محمد 982224501 75
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر هماوند ارمين 981224010 76
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر مدامي بحرپيما ايمان 981224006 77
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر نبي زاده سنگاچيني علي 981224506 78
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ثاني حسن کياده رضا 981224001 79
1398 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر نيازمند کوروش 982224503 80
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ذوالقدر ناورودي مصطفي 972224505 81
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ماه شاني عليرضا 971224010 82
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر خزاعي سيدعلي 971224006 83
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر فتح اللهي پوريا 971224007 84
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر پسنديده اميرحسين 972224503 85
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ايلبيگي اصل محمدامين 972224507 86
1397 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر پورقنبر زينب 972224504 87
1396 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر ظفردوست سعيد 961224503 88
1396 کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر خدايارخميران محمدرضا 961224001 89