هدف درس : آشنایی دانشجویان این رشته با اصول و مبانی قوانین و مقررات تجاری به منظور افزایش توان علمی آنان در انجام امور مربوط با فعالیت های تجاری می باشد .

سرفصل دروس :

 1. کلیات و تعاریف1
 2. کلیات و تعاریف2
 3. شخاص حقوقی و انواع شرکت های تجاری1
 4. اشخاص حقوقی و انواع شرکت های تجاری2
 5. شرکت های سهامی1
 6. شرکت های سهامی2
 7. شرکت های سهامی3
 8. شرکت های غیر سهامی1
 9. شرکت های غیر سهامی2
 10. قرارداد های بازرگانی1
 11. قرارداد های بازرگانی2
 12. قوانین و مقررات مربوط به اسناد تجاری1
 13. قوانین و مقررات مربوط به اسناد تجاری2
 14. آشنایی با عقود اسلامی به عنوان یک فعالیت تجاری1
 15. آشنایی با عقود اسلامی به عنوان یک فعالیت تجاری2
 16. آشنایی با عقود اسلامی به عنوان یک فعالیت تجاری3