هدف درس : آشنا ساختن دانشجویان با قوانین و روابط حاکم بر بازرگانی بین الملل و مراجع بین المللی حل اختلافات

 1. تجارت بین الملل
 2. تعاریف ، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین الملل
 3. منابع حقوق تجارت بین الملل
 4. یکسان سازی مقررات ناظر به حقوق تجارت بین الملل
 5. سازمان تجارت جهانی
 6. تنظیم قراردادهای بین المللی
 7. کنوانسیون بیع بین المللی کالا
 8. اصطلاحات تجاری بین المللی
 9. روش های پرداخت بین المللی
 10. ضمانت نامه های بین المللی
 11. تامین مالی بین المللی
 12. تجارت متقابل
 13. بیمه بین الملل
 14. تجارت الکترونیکی
 15. سرمایه گذاری خارجی
 16. حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی