هدف درس : آشنایی با استاندارد های حسابرسی و نحوه برنامه ریزی حسابرسی

 1. نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
 2. رفتار حرفه ای
 3. مسئولیت قانونی حسابرسان
 4. حرفه حسابرسی
 5. کنترل های داخلی1
 6. کنترل های داخلی2
 7. حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی1
 8. حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی2
 9. دلایل و مدارک حسابرسی و انواع و میزان آن1
 10. دلایل و مدارک حسابرسی و انواع و میزان آن2
 11. نمونه گیری آماری1
 12. نمونه گیری آماری2
 13. کاربرگ های حسابرسی ، کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی1
 14. کاربرگ های حسابرسی ، کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی2
 15. رسیدگی به اسناد و مدارک طرح ریزی برنامه حسابرسی1
 16. رسیدگی به اسناد و مدارک طرح ریزی برنامه حسابرسی2