هدف درس : آشنایی با مباحث خاص در حسابداری بازرگانی ، مباحث تصفیه و انحلال در شرکت ها ، طرح مباحث بحث برانگیز ترکیب واحد های تجاری

 1. فروش اقساطی1
 2. فروش اقساطی2
 3. حسابداری کالای امانی1
 4. حسابداری کالای امانی2
 5. حسابداری شعب1
 6. حسابداری شعب2
 7. حسابداری شعب خارجی و مسائل مربوط به برگردان صورت های مالی واحد تجاری خارجی1
 8. حسابداری شعب خارجی و مسائل مربوط به برگردان صورت های مالی واحد تجاری خارجی2
 9. آشنایی با انواع ترکیب های تجاری و حسابداری آن1
 • آشنایی با انواع ترکیب های تجاری و حسابداری آن2
 • حسابداری مشارکت های خاص1
 • حسابداری مشارکت های خاص2
 • حسابداری مشارکت های خاص3
 • گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف و گزارشگری مالی میان دوره ای1
 • گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف و گزارشگری مالی میان دوره ای2
 • گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف و گزارشگری مالی میان دوره ای3