هدف درس : آشنایی با نحوه تنظیم و ارائه صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و گزارش های مالی در شرکت های چند ملیتی

 • صورت های مالی تلفیقی – در تاریخ ترکیب شرکت ها1
 • صورت های مالی تلفیقی – در تاریخ ترکیب شرکت ها2
 • صورت های مالی تلفیقی – بعد از تاریخ ترکیب شرکت ها1
 • صورت های مالی تلفیقی – بعد از تاریخ ترکیب شرکت ها2
 • صورت های مالی تلفیقی – بعد از تاریخ ترکیب شرکت ها3
 • صورت های مالی تلفیقی – صورت سود و زیان بین شرکت ها1
 • صورت های مالی تلفیقی – صورت سود و زیان بین شرکت ها2
 • صورت های مالی تلفیقی – صورت سود و زیان بین شرکت ها3
 • صورت های مالی تلفیقی – مسائل خاص1
 • صورت های مالی تلفیقی – مسائل خاص2
 • گزارشگری مالی شرکت های چند ملیتی1
 • گزارشگری مالی شرکت های چند ملیتی2
 • گزارشگری مالی شرکت های چند ملیتی3
 • ورشکستگی و تجدید سازمان شرکت های سهامی1
 • ورشکستگی و تجدید سازمان شرکت های سهامی2
 • ورشکستگی و تجدید سازمان شرکت های سهامی3