هدف درس : آشنایی با برخی از قراردادها و معاملات رایج در واحد های تجاری و کاربرد اصول متداول و رهنمودهای حسابداری

 • حسابداری شعب1
 • حسابداری شعب2
 • حسابداری شعب3
 • حسابداری عقود اسلامی1
 • حسابداری عقود اسلامی2
 • گزارشگری مالی بخش ها و قسمت ها1
 • گزارشگری مالی بخش ها و قسمت ها2
 • گزارش های مالی میان دوره ای1
 • گزارش های مالی میان دوره ای2
 • حسابداری معاملات ارزی و اعتبارات اسنادی1
 • حسابداری معاملات ارزی و اعتبارات اسنادی2
 • حسابداری کالای امانی1
 • حسابداری کالای امانی2
 • حسابداری ترکیب شرکت ها1
 • حسابداری ترکیب شرکت ها2

حسابداری ترکیب شرکت ها3