هدف درس : افزایش توان دانشجویان برای ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی مرتبط با دارایی ها و بدهی های واحد های تجاری

 • مبانی نظری استانداردهای حسابداری1
 • مبانی نظری استانداردهای حسابداری2
 • حسابداری وجوه نقد1
 • حسابداری وجوه نقد2
 • حسابداری حساب ها و اسناد دریافتنی1
 • حسابداری حساب ها و اسناد دریافتنی2
 • حسابداری موجودی کالا1
 • حسابداری موجودی کالا2
 • حسابداری اموال و ماشین آلات1
 • حسابداری اموال و ماشین آلات2
 • مخارج انتقالی به دوره های آتی1
 • مخارج انتقالی به دوره های آتی2
 • بدهی های برآوردی و احتمالی1
 • بدهی های برآوردی و احتمالی2
 • تغییرات در حسابداری و اصلاح اشتباهات
 • حسابداری قرارداد های اجاره