هدف درس : بررسی مفاهیم نظری حسابداری و گزارشگری مالی ، مسائل مرتبط با تهیه صورت های مالی اساسی ، آشنایی کامل با حسابداری دارایی ها ، مطالبات ، موجودی مواد و کالا ، دارایی های مشهود و نا مشهود

 1. حسابداری مالی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی1
 2. حسابداری مالی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی2
 3. معرفی صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن1
 4. معرفی صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن2
 5. حساب ها و اسناد دریافتنی1
 6. حساب ها و اسناد دریافتنی2
 7. موجودی مواد و کالا1
 8. موجودی مواد و کالا2
 9. دارایی های ثابت مشهود1
 • دارایی های ثابت مشهود2
 • دارایی های نامشهود1
 • دارایی های نامشهود2
 • بدهی های جاری و احتمالی1
 • بدهی های جاری و احتمالی2
 • تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات1
 • تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات2