هدف درس : ایجاد توانایی انجام فعالیت های خاص حسابداری در موسسات بازرگانی

 1. صورت های مالی اساسی1
 2. صورت های مالی اساسی2
 3. سود و زیان1
 4. سود و زیان2
 5. ترازنامه1
 6. ترازنامه2
 7. صورت جریان های نقدی1
 8. صورت جریان های نقدی2
 9. تهیه صورت های مالی از روی مدارک ناقص1
 10. تهیه صورت های مالی از روی مدارک ناقص2
 11. تجزیه و تحلیل صورت های مالی1
 12. تجزیه و تحلیل صورت های مالی2
 13. تجزیه و تحلیل صورت های مالی3
 14. صورت های مالی تلفیقی1
 15. صورت های مالی تلفیقی2
 16. صورت های مالی تلفیقی3