هدف درس : ایجاد توانایی استخراج بهای تمام شده محصولات بر اساس سیستم ها و روش های هزینه یابی و کاربرد اطلاعات بهای تمام شده در برنامه ریزی مالی

 1. نظام ( سیستم ) هزینه یابی مرحله ای ( سطح پیشرفته )1
 2. نظام ( سیستم ) هزینه یابی مرحله ای ( سطح پیشرفته )2
 3. هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی1
 4. هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی2
 5. هزینه یابی استاندارد1
 6. هزینه یابی استاندارد2
 7. محاسبه انحرافات از استاندارد1
 8. محاسبه انحرافات از استاندارد2
 9. تنظیم گزارشات بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندارد1
 10. تنظیم گزارشات بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندارد2
 11. حسابداری بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندارد1
 12. حسابداری بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندارد2
 13. بودجه1
 14. بودجه2
 15. انواع بودجه های عملیاتی در واحدهای تولیدی1
 16. انواع بودجه های عملیاتی در واحدهای تولیدی2