هدف درس : ایجاد توانایی استخراج بهای تمام شده محصولات بر اساس سیستم های هزینه یابی

 1. مروری بر مفاهیم حسابداری بهای تمام شده1
 2. مروری بر مفاهیم حسابداری بهای تمام شده2
 3. طبقه بندی هزینه ها ( مستقیم و غیر مستقیم ، ثابت و متغیر )1
 4. طبقه بندی هزینه ها ( مستقیم و غیر مستقیم ، ثابت و متغیر )2
 5. مروری بر محاسبه بهای تمام شده در موسسات بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی1
 6. مروری بر محاسبه بهای تمام شده در موسسات بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی2
 7. تسهیم هزینه های غیر مستقیم1
 8. تسهیم هزینه های غیر مستقیم2
 9. نظام ( سیستم ) اطلاعاتی حسابداری بهای تمام شده1
 10. نظام ( سیستم ) اطلاعاتی حسابداری بهای تمام شده2
 11. نظام ( سیستم ) هزینه یابی سفارشات1
 12. نظام ( سیستم ) هزینه یابی سفارشات2
 13. هزینه یابی بر اساس فعالیت در سیستم هزینه یابی سفارشات
 14. نظام ( سیستم ) هزینه یابی مرحله ای
 15. هزینه یابی بر اساس فعالیت در سیستم هزینه یابی مرحله ای
 16. پیمانکاری