هدف درس : ایجاد توانایی های لازم در انجام عملیات حسابداری شرکت های سهامی و تعاونی

 1. شرکت های سهامی1
 2. شرکت های سهامی2
 3. تاسیس و سرمایه گذاری1
 4. تاسیس و سرمایه گذاری2
 5. توزیع سود سهام1
 6. توزیع سود سهام2
 7. افزایش و کاهش سرمایه1
 8. افزایش و کاهش سرمایه2
 9. انحلال و تصفیه1
 10. انحلال و تصفیه2
 11. ادغام و تبدیل1
 12. ادغام و تبدیل2
 13. اوراق قرضه1
 14. اوراق قرضه2
 15. سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت
 16. شرکت های تعاونی