هدف درس : ایجاد توانایی در انجام عملیات حسابداری شرکت های غیر سهامی

 1. شرکت های غیر سهامی1
 2. شرکت های غیر سهامی2
 3. تشکیل شرکت و سرمایه گذاری1
 4. تشکیل شرکت و سرمایه گذاری2
 5. انواع موافقت نامه های تقسیم سود1
 6. انواع موافقت نامه های تقسیم سود2
 7. تغییرات در سرمایه گذاران و سرمایه شرکت1
 8. تغییرات در سرمایه گذاران و سرمایه شرکت2
 9. انحلال و تصفیه1
 10. انحلال و تصفیه2
 11. انحلال و تصفیه3
 12. شرکت های عملی1
 13. شرکت های عملی2
 14. مفهوم شرکت های عملی ، ثبت عملیات در دفاتر شرکا1
 15. مفهوم شرکت های عملی ، ثبت عملیات در دفاتر شرکا2
 16. مفهوم شرکت های عملی ، ثبت عملیات در دفاتر شرکا3