آزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل1401

ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ
17ﺷﻬﺮﯾﻮر 12 ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ
12 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 12 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8  

اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺮان وﻣﻌﻤﺎري

13ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 13 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8 اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه ﮐﺸﺎورزي
14 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 14 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8 اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
15 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 15 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8 اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه ﺑﺮق،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﻣﺨﺎﺑﺮات واﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ
16 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 16 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8 اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
17 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ24 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر از ﺳﺎﻋﺖ 8 اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
21ﺷﻬﺮﯾﻮر 19ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
17 ﻣﻬﺮ 10 ﻣﻬﺮ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ
دي 11 27 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﻫﺎ
دي 30 دي 18 اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
15 ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ درس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ دوره اﻟﺰاﻣﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ آن و ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ

ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز و ﻫﻤﻨﯿﺎز در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ

در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺮﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست