• جلسه اول- تمرینهای یادآوری و ارائه دیتیل ها ( درخت/ آب/ چوب …) با مارکر و آبرنگ از درس بیان معماری۱
 • جلسه دوم- پرزانته توضیحی در قالب تمرین کلاسی (پروژه ۱کلاسی)
 • جلسه سوم- پرسناژ و نحوه ی قرار گیری آن در اسکیس و کانسپت های طرح
 • جلسه چهارم- پروژه دوم کلاسی( پرزانته توضیحی و شیت بندی) / ادامه تکنیکهای راندو
 • جلسه پنجم- سایت پلان و نحوه ی پرزانته بطور جامع
 • جلسه ششم- دیتیل ها در سایت پلان و نحوه ی جایگیری و ارائه در شیت نهایی
 • جلسه هفتم- ادامه تکنیکهای راندو (پاستل/ پاستل و مارکر/ پاستل و آبرنگ/ پاستل و مقوا رنگی)
 • جلسه هشتم- دیتیل ها و دلایل اجزا در شیت بندی با تکنیک پاستل و آبرنگ
 • جلسه نهم- شیت بندی یک پروژه ۲ هفته ای در گروه های ۲-۳ نفره با نظارت یک نماینده از ترم بالاتر در هر گروه
 • جلسه دهم- ادامه تکنیکهای راندو
 • جلسه یازدهم- انواع بک گراند/ نحوه و محل استفاده از آن و ایجاد وحدت در ارئه کار.
 • جلسه دوازدهم- دیتیل ها در سایت پلان/ نحوه ی جایگیری و ارائه در شیت نهایی
 • جلسه سیزدهم- ادامه تکنیکهای راندو (ارائه خلاقانه/ کار با وایتکس/ نرم افزارهای مرتبط و..)
 • جلسه چهاردهم- ارزیابی شیت های ارائه شده
 • جلسه پانزدهم- طرح یک پروژه کوتاه مدت و ارائه تمامی اتودها/ جزئیات و بستن نهایی شیت
 • جلسه شانزدهم- ارزیابی پروژه طرح شده و رفع اشکال
 • جلسه هفدهم- تحویل پروژه