پیش نیاز تعداد واحد نام درس
** 1 کاربینی
** 2 کاربرد آمار در گزارش دهی و مستندسازی
2 شیمی موادغذایی
2 زبان تخصصی
1 تربیت بدنی2
2 تفسیر موضوعی قرآن کریم
2 انقلاب اسلامی
2 مهارت های زندگی دانشجویی
14 تعداد واحد انتخابی در ترم
پیش نیاز تعداد واحد نام درس
** 2 میکروب شناسی موادغذایی
** 2 سم شناسی و مسمومیت های غذایی
** 2 کالبد گشایی و کالبد شناسی مقایسه ای
شیمی موادغذایی 2 فیزیولوژی تغذیه
** 2 انگل شناسی مواد غذایی
** 2 اصول کنترل کیفی مواد غذایی
شیمی موادغذایی 2 تجزیه موادغذایی
کاربرد آمار در گزارش دهی و مستندسازی 2 اپیدمیولوژی
** 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام
گذراندن حداقل15واحداز دروس پایه و اصلی 2 کارورزی1
20 تعداد واحد انتخابی در ترم
پیش نیاز تعداد واحد نام درس
میکروب شناسی موادغذایی،انگل شناسی مواد غذایی 2 بهداشت محصولات گیاهی در فرآوری مواد غذایی
میکروب شناسی موادغذایی،انگل شناسی مواد غذایی 1 بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (منتقله از مواد غذایی)
میکروب شناسی موادغذایی،انگل شناسی مواد غذایی 3 بهداشت و صنایع محصولات شیلاتی
میکروب شناسی موادغذایی،انگل شناسی مواد غذایی،کالبدگشایی و کالبدشناسی مقایسه ای 3 بازرسی بهداشتی گوشت (دام،طیور)
میکروب شناسی موادغذایی 2 کنترل میکروبی موادغذایی
شیمی موادغذایی و تجزیه موادغذایی،سم شناسی و مسمومیت های غذایی 2 کنترل شیمیایی موادغذایی
** 2 بهداشت و صنایع گوشت
میکروب شناسی موادغذایی،انگل شناسی مواد غذایی 1 بهداشت محیط
** 2 مدیریت منابع انسانی
** 2 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
20 تعداد واحد انتخابی در ترم
پیش نیاز تعداد واحد نام درس
** 2 اصول تهیه و آماده سازی نمونه های موادغذائی
** 2 روش های بسته بندی و مارکتینگ موادغذائی
بهداشت محیط 1 بهداشت و ایمنی مراکز تولید و فرآوری و عرضه موادغذائی
میکروب شناسی موادغذایی،انگل شناسی مواد غذایی

،شیمی موادغذایی،تجزیه موادغذایی

3 بهداشت وصنایع شیر
** 2 کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی
بازرسی بهداشتی گوشت (دام،طیور) 2 بازیافت بهداشتی ضایعات
اپیدمیولوژی 2 پروژه
** 2 اندیشه اسلامی2
کارورزی1 2 کارورزی2
18 تعداد واحد انتخابی در ترم

دروس جبرانی

تعداد واحد نام درس
2 میکروب شناسی عمومی(باکتری،قارچ،ویروس)
1 بیوشسمی عمومی
1 مقدمات فیزیولوژی و تشریح
2 انگل شناسی عمومی
1 آشنایی با داروهای دامپزشکی
1 حفظ،نگهداری و کار با تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
8 جمع