هدف کلی : دانشجو پس از گذراندن این واحد درسی قادر خواهد بود یک مسئله ریاضی یا فنی را ابتدا تجزیه و تحلیل نمود و سپس الگوریتم حل مساله را نوشته و آنگاه برنامه حل را به زبان   C نوشته و برای محاسبات آن وارد کامپیوتر می نماید.

 

سرفصل جلسات

مقدمه و تاریخچه مختصر کامپیوتر جلسه اول
اجزاء سخت افزار(پردازنده _حافظه اصلی_ امکانات جانبی _2تا3 ساعت ) جلسه دوم
زبان و انواع آن (زبان ماشین ،زبان اسمبلی،زبان های سطح بالا ) جلسه سوم
تعریف نرم افزار و انواع آن (سیستم عامل و انواع آن،برنامه های مترجم،برنامه های کاربردی )(1تا2 ساعت) جلسه چهارم
مراحل حل مساله: تعریف مساله ،تحلیل مساله ،تجزیه مساله به مسائل کوچکتر و تعیین ارتباط آنها(1 ساعت) جلسه پنجم
الگوریتم :تعریف الگوریتم ،عمومیت دادن راه حل و طراحی الگوریتم ،بیان الگوریتم به کمک روند نما،بیان الگوریتم به کمک شبه کد ،دنبال کردن الگوریتم ،مفهوم زیر الگوریتم (4تا6 ساعت) جلسه ششم
برنامه و حل مسائل:تعریف برنامه ،ساختار کلی برنامه ،ساختمانهای اساسی برنامه سازی : جلسه هفتم
ساخت های منطقی (ترتیب و توالی،تکرار ،شرط ها و تصمیم گیری،مفهوم بازگشتی) جلسه هشتم
ساخت های داده ای(گونه های داده یی ساده ،صحیح ،اعشاری،بولین،

نویسه ای(کاراکتری) گونه های داده مرکب :آرایه،رکورد ،مجموعه)

جلسه نهم
زیر روال ها(نحوه انتقال پارامترها) جلسه دهم
آشنایی با مفهوم فایل ،فایل پردازی ،و عملیات ورودی / خروجی ،مفاهیم فوق می بایستی به زبان C بیان شوند. جلسه یازدهم
  جلسه دوازدهم
  جلسه سیزدهم
  جلسه چهاردهم
  جلسه پانزدهم
  جلسه شانزدهم