باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
43 7 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) چهارشنبه 08:00 – 10:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0005:00 0000:00 0 5 0 14 طراحي معماري 1 (ورودي96 به بعد) 225084 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
50 0 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) چهارشنبه 10:30 – 12:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0005:00 0000:00 0 5 0 44 مقدمات طراحي معماري (1)(ورودي 96به بعد) 225066 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
50 0 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) چهارشنبه 13:00 – 15:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 01:00 01:00 0 1 1 11 بيان معماري 1(ورودي 96 به بعد) 225074 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
50 0 هر دو (پورهادي گوابري) چهارشنبه 08:00 ** پورهادي گوابري مهديه 609 02:00 01:00 0 2 1 28 تمرينهاي معماري2 208026 14011 (208) کارداني پيوسته نقشه کشي معماري
48 2 هر دو (پورهادي گوابري) چهارشنبه 10:30 ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 01:00 01:00 0 1 1 12 انسان، طبيعت، معماري 225019 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
241 9 00:00 14:00 03:00 0 14 3  

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
39 11 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 08:00 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0005:00 0000:00 0 5 0 9 مقدمات طراحي معماري (2)(ورودي 96به بعد) 225070 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
40 10 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 11:00 – 13:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0001:00 0001:00 0 1 1 24 ارائه معماري به کمک رايانه ( ورودي 96 به بعد) 225077 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
49 1 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 02:00 01:00 0 2 1 33 کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي 209016 14011 (209) کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري
47 3 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 13:00 – 15:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 06:00 00:00 6 0 0 32 طرح نهايي 225050 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
175 25 00:00 14:00 02:00 6 8 2  

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
43 7 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) سه شنبه 08:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 04:00 01:00 4 0 1 26 طرح معماري (5) 225048 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
45 5 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (فتاحي) سه شنبه 12:30 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد 401 00:00 00:00 02:00 0 0 2 18 ايستايي 225031 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
88 12 00:00 04:00 03:00 4 0 3
باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
49 1 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) شنبه 08:00 – 09:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 02:00 0 0 2 19 آشنايي با مقررات ملي ساختمان 208021 14011 (208) کارداني پيوسته نقشه کشي معماري
40 10 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) شنبه 09:30 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0000:00 0002:00 0 0 2 27 تنظيم شرايط محيطي (ورودي 96 به بعد) 225088 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
42 8 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) شنبه 11:00 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0002:00 0000:00 0 2 0 10 بيان معماري (2) (ورودي 96به بعد) 225067 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
131 19 00:00 02:00 04:00 0 2 4
باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
38 12 آتليه 1 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 09:00 – 10:30 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه 657 00:00 01:00 03:00 0 1 3 20 آشنايي با معماري اسلامي 225025 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
43 7 آتليه 1 پرديس مهرآيين هر دو (سميع پور) يکشنبه 10:45 – 12:15 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه 657 00:00 02:00 01:00 2 0 1 13 طراحي فني 225049 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
46 4 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 12:30 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه 657 0000:00 0001:00 0000:00 0 1 0 29 اسکيس1 225072 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
44 6 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (سميع پور) يکشنبه 14:00 – 15:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه 657 00:00 02:00 01:00 0 2 1 25 تحليل فضاهاي شهري 225045 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
171 29 00:00 06:00 05:00 2 4 5