باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
40 10 كلاس 201 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** ربيعي منا 340 00:00 00:00 03:00 0 0 3 68 حسابداري صنعتي (1) 232031 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
45 5 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام 661 00:00 00:00 03:00 0 0 3 78 سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 232038 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
44 6 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام 661 00:00 00:00 03:00 0 0 3 73 تحقيق در عمليات (2) 232027 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
43 7 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام 661 00:00 00:00 03:00 0 0 3 92 احکام کسب و کار 232019 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
43 7 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام 661 00:00 00:00 03:00 0 0 3 45 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 232021 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
43 7 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام 661 0000:00 0001:00 0002:00 0 1 2 84 مديريت توليد و عمليات 232052 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
258 42 00:00 01:00 17:00 0 1 17
باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
43 7 كلاس 201 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي 667 00:00 00:00 03:00 0 0 3 49 اصول حسابداري (2) 232014 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
43 7 00:00 00:00 03:00 0 0 3
باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
44 6 كلاس 201 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** باسره علي 666 0000:00 0000:00 0003:00 0 0 3 60 اقتصاد کلان 232015 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
45 5 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** داداشيان حسابداري 665 00:00 00:00 03:00 0 0 3 74 مديريت مالي (2) 232043 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
38 12 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** داداشيان حسابداري 665 00:00 00:00 03:00 0 0 3 67 مديريت مالي (1) از منظر اسلام 232028 14011 (232) کارشناسي مديريت

بازرگاني

127 23 00:00 00:00 09:00 0 0 9  

 

 

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
44 6 كلاس 202 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم 459 00:00 00:00 03:00 0 0 3 56 اقتصاد خرد 232011 14011 (232) کارشناسي مديريت بازرگاني
44 6 00:00 00:00 03:00 0 0 3