محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
كلاس 301 پرديس مهرآيين
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو سه شنبه 11:01 – 13:14 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** ضيا ضيابري فاطمه *خواص شيميايي وعملکردي مواد غذايي 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو سه شنبه 13:15 – 15:30 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** فرضي علي *کاربرد نرم افزارهاي محاسباتي در صنايع غذايي 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي
كلاس 302 پرديس مهرآيين هر دو سه شنبه 11:01 – 13:15 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** موذن زاده کادوسا *پديده هاي انتقال در صنايع غذايي 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي
كلاس 302 پرديس مهرآيين هر دو سه شنبه 15:31 – 16:16 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** پورشريف زهرا سمينار2 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي
هر دو سه شنبه 08:30 – 10:30 ** پورشريف زهرا ميکروبيولوژي (جبراني)ارشد 14011 (229) کارشناسي ارشد ناپيوسته صنايع غذايي
محل کلاس جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
كلاس 301 پرديس مهرآيين
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 10:01 – 13:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** ضيا ضيابري فاطمه تکنولوژي غلات 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 13:01 – 14:30 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** پورشريف زهرا رسم فني و نقشه کشي 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
كلاس 302 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 13:01 – 15:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** عباس زاده ايماني نگين تکنولوژي قند 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
محل کلاس جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 11:00 – 13:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** ضيا ضيابري فاطمه فن آوري بازيافت و تبديل ضايعات کشاورزي و صنايع غذايي 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 13:01 – 15:15 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** عباس زاده ايماني نگين اصول مهندسي صنايع غذايي (2) 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
محل کلاس جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
كلاس 301 پرديس مهرآيين
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 12:30 – 15:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** موذن زاده کادوسا طرح آزمايشات 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
هر دو شنبه 11:01 – 12:30 ** ضيا ضيابري فاطمه شيمي مواد غذايي (2) 14011 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي