محل کلاس جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته ردیف
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين کاربرد ميکرو کنترلر‌ها 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 2
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 11:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** رسوليان رضا کنترل صنعتي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 3
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين مکانيک کاربردي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 4
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو يکشنبه 15:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين ماشين‌هاي الکتريکي مخصوص 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 5
سايت 1 هر دو يکشنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم ماشينهاي الکتريکي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 6
سايت 1 هر دو يکشنبه 14:00 – 16:00 سايت 1 ** رسوليان رضا تجهيزات پست 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 7
محل کلاس جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته ردیف
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين هيدروليک و پنوماتيک 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 2
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 12:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين بررسي سيستمهاي قدرت (2) 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 3
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو دوشنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين تاسيسات الکتريکي و پروژه 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 4
سايت 1 هر دو دوشنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم مديريت توزيع مصرف برق 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 5
سايت 1 هر دو دوشنبه 11:00 – 13:30 سايت 1 ** رسوليان رضا مقررات نگهداري و بهره برداري از شبکه ها 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 6
سايت 1 هر دو دوشنبه 14:00 – 16:00 سايت 1 ** رسوليان رضا طراحي و توسعه شبکه هاي توزيع و پروژه 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 7
محل کلاس جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو سه شنبه 14:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين خطوط انتقال مخابراتي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک 2
كلاس 302 پرديس مهرآيين هر دو سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضيات مهندسي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 3
كلاس 302 پرديس مهرآيين هر دو سه شنبه 13:30 – 15:00 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي محاسبات عددي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک 4
هر دو سه شنبه 08:00 – 09:30 ** محمودي فردين حفاظت سيستم هاي قدرت 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 5
هر دو سه شنبه 09:30 – 11:00 ** محمودي فردين کاربرد کامپيوتر در شبکه هاي انتقال و توزيع 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 6
هر دو سه شنبه 14:00 – 16:00 ** رسوليان رضا فشارقوي و عايق ها 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 7
محل کلاس جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته ردیف
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين کنترل کننده هاي صنعتي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک 2
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين اصول فشار قوي وعايق ها(جبراني) 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 3
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 14:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين مباحث ويژه در الکترونيک 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک 4
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي آمار و احتمالات مهندسي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 5
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضي کاربردي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 6
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضي جبراني 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 7
كلاس 301 پرديس مهرآيين هر دو چهارشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** محمدبيگي شيراز مجتبي رياضي عمومي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 8
هر دو چهارشنبه 08:00 – 09:30 ** محمودي فردين سيستمهاي کنترل خطي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک 9
هر دو چهارشنبه 08:00 – 09:30 ** محمودي فردين نقشه کشي و نقشه خواني الکتريکي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 10
 

 

جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين الکترونيک صنعتي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 2
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 11:00 – 13:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين اندازه‌گيري الکتريکي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 3
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 13:30 – 15:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين ايمني در برق 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 4
كلاس 101 پرديس مهرآيين هر دو شنبه 15:00 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** محمودي فردين روشنايي فني 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 5
سايت 1 هر دو شنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم الکترونيک عمومي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 6
سايت 1 هر دو شنبه 09:30 – 11:00 سايت 1 ** شهبازي نسيم تحليل مدارهاي الکتريکي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 7
سايت 1 هر دو شنبه 11:00 – 13:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم ماشين‌هاي الکتريکي سه فاز 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 8
سايت 1 هر دو شنبه 13:30 – 15:00 سايت 1 ** شهبازي نسيم الکترومغناطيس 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 9
هر دو شنبه 08:00 – 09:30 ** بي لابري سياوش زبان تخصصي 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک 10
هر دو شنبه 09:30 – 11:00 ** بي لابري سياوش زبان جبراني 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي 11
هر دو شنبه 11:00 – 12:30 ** بي لابري سياوش زبان خارجي (کارشناسي) 14011 (220) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک 12
هر دو شنبه 14:00 – 16:00 ** رسوليان رضا بررسي سيستمهاي قدرت (1) 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع 13
14