هدف درس : کسب دانش در بازاریابی بین المللی به منظور پیشنهاد راه حل هایی برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی

 1. کلیات ( مبانی بازاریابی بین المللی ، تجارت بین المللی ، تشکل های اقتصادی )1
 2. کلیات ( مبانی بازاریابی بین المللی ، تجارت بین المللی ، تشکل های اقتصادی )2
 3. تجزیه و تحلیل محیطی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات فرهنگی ، سیاسی1
 4. تجزیه و تحلیل محیطی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات فرهنگی ، سیاسی2
 5. تجزیه و تحلیل محیطی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات فرهنگی ، سیاسی3
 6. تجزیه وتحلیل بازار ، ارزیابی کشورها ، ارزیابی رفتار مصرف کنندگان1
 7. تجزیه وتحلیل بازار ، ارزیابی کشورها ، ارزیابی رفتار مصرف کنندگان2
 8. تدوین استراتژی ، استراتژی های بازاریابی بین المللی1
 9. تدوین استراتژی ، استراتژی های بازاریابی بین المللی2
 10. تدوین استراتژی ، استراتژی های بازاریابی بین المللی3
 11. برنامه ریزی عملیات بازاریابی ، برنامه ریزی کالا و خدمات1
 12. برنامه ریزی عملیات بازاریابی ، برنامه ریزی کالا و خدمات2
 13. برنامه ریزی عملیات بازاریابی ، برنامه ریزی کالا و خدمات3
 14. مدیریت بازاریابی بین المللی ، سازماندهی و نیروی انسانی1
 15. مدیریت بازاریابی بین المللی ، سازماندهی و نیروی انسانی2
 16. مدیریت بازاریابی بین المللی ، سازماندهی و نیروی انسانی3