شرح درس:آشنایی با مفاهیم میدان های الکتریکی ساکن،مغناطیسی ساکن،الکترو مغناطیس متغیر با زمان و معادلات ماکسول

                       

سرفصل جلسات

جلسه اول مقدمه:اهمیت و گستردگی دامنه کاربرد
جلسه دوم مرور آنالیز برداری
جلسه سوم سیستم های مختصات و دکارتی،استوانه ای و کروی،مفاهیم گرادیان،دیورژآنس،قضایای استوکس،دیورژانس و هلمولتز
جلسه چهارم میدان های الکتریکی
جلسه پنجم قانون کولن،قانون گوس،خطوط میدان و شار الکتریکی،پتانسیل الکتریکی،هادی ها،عایق ها و قطبش الکتریکی،بار حجمی و بار سطحی،شرایط مرزی میدان های الکتریکی ساکن،خازن و ظرفیت خازنی،انرژی الکترو استاتیکی
جلسه ششم حل مسائل الکترو استاتیک
جلسه هفتم معادله لاپلاس،معادله پواسون،قضیه یکتایی،روش تصویر،حل معادلات لاپلاس و پواسون در مختصات کارتزین،استوانه ای و کروی
جلسه هشتم جریان های الکتریکی دائم
جلسه نهم چگالی جریان و جریان حجمی ،قانون اهم و قوانین کبرشهف،شرایط مرزی و معادله پیوستگی جریان،تلفات توان و قانون ژول
جلسه دهم میدان های مغناطیسی ساکن
جلسه یازدهم قانون نیروی لورنتس،قانون بیوساوار،دوقطبی مغناطیسی،پتانسیل برداری مغناطیسی،بردار مغناطیسی شدن،مواد مغناطیسی،شرایط مرزی برای میدان های مغناطیسی،خود القایی و القای متقابل،انرژی مغناطیسی،نیروی مغناطیسی
جلسه دوازدهم میدان های متغیر با زمان و معادلات ماکسول
جلسه سیزدهم قانون فارادی و القای الکترو مغناطیسی،جریان جابجای،معادلات ماکسول برای میدان های متغیر با زمان،توابع پتانسیل الکتریکی و مغناطیسی،معادله موج و میدان های هارمونیکی،امواج صفحه ای در محیط بدون تلفات،امواج عرضی،قطبش موج،توان حمل شده توسط موج و بردار پوینتینگ،انعکاس و انکسار امواج صفحه ای (تابش عمودی و تابش مایل)
جلسه چهاردهم  
جلسه پانزدهم  
جلسه شانزدهم