چارت ترمیک کارشناسی ناپیوسته

 الکترونیک

موسسه آموزش عالی مهرآیین

 

نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 تحلیل مدارهای الکتریکی 3  
2 تحلیل مدارهای الکترونیکی 3  
3 ریاضی عمومی 3  
4 برنامه­سازی رایانه­ای 3  
5 نرم­افزارهای کاربردی در الکترونیک   2
6 زبان خارجه 2  
7 شبکه­های کامپیوتری 2  
8 معارف اسلامی 2  
جمع واحدها 18 2

 

نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 انقلاب اسلامی و ریشه­های آن 2  
2 محاسبات عددی 2   برنامه­سازی رایانه­ای
3 معادلات دیفرانسیل 3   ریاضی عمومی
4 مدرهای الکتریکی 3   معادلات دیفرانسیل
5 الکترونیک صنعتی 3  
6 اصول میکروکامپیوتر 3  
7 مدارهای مجتمع خطی 2  
8 زبان تخصصی 2  
جمع واحدها 20  

 

 

 

 

نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 سیستم­های کنترل خطی 3   مدارهای الکتریکی
2 خطوط انتقال مخابراتی 2   مدارهای الکتریکی
3 آز-اصول میکروکامپیوتر   1 اصول میکروکامپیوتر
4 آز-مدارهای الکتریکی   1 مدارهای الکتریکی
5 مدارهای الکترونیکی 3   مدارهای الکتریکی (2) سیستم­های کنترل خطی
6 مدارهای مخابراتی 3   مدارهای الکترونیکی
7 کنترل­کننده­های صنعتی 3   اصول میکروکامپیوترها
8 آز-مدارهای مجتمع خطی   1 مدارهای مجتمع خطی
9 تاریخ اسلام 2  
جمع واحدها 16 3

 

 

 

نیمسال چهارم
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز همنیاز
نظری عملی
1 مباحث ویژه در الکترونیک 3  
2 آز-سیستم­های کنترل خطی   1 سیستم­های کنترل خطی
3 آز-مدارهای الکترونیکی   1 مدارهای الکترونیکی
4 آز-مدارهای مخابراتی   1 مدارهای مخابراتی
5 منابع تغذیه 2   مدارهای مجتمع خطی
6 متون اسلامی 2  
7 تربیت بدنی 2   1
8 کارآموزی   3 80% دروس دوره
9 پروژه 3 گذراندن حداقل 115 واحد درسی
جمع واحدها 7 7 +3 واحد پروژه