هدف درس : یادگیری مفاهیم ، مبانی و اصول کارآفرینی ، نظریه های اقتصاد کارآفرینی ، ارتباط مولفه های کلان و اقتصاد کارآفرینی

 1. مفاهیم ، مبانی و اصول اقتصاد کارآفرینی
 2. ویژگی های کارآفرینی برای کار آفرین شدن
 3. علم اقتصاد ، کارآفرینان و توسعه کار آفرینی
 4. کارآفرینی ، بهره وری و توزیع در آمد
 5. کارآفرینی و توسعه منطقه ای
 6. نظریه های کارآفرینی
 7. عوامل موثر بر کارآفرینی
 8. رابطه کارآفرینی ، ویژگی های فردی و جامعه
 9. اقتصاد کلان و کارآفرینی
 10. فرهنگ و فعالیت های کارآفرینی
 11. نهادها و فعالیت های کارآفرینی
 12. تامین مالی کارآفرینانه
 13. دولت و کارآفرینی
 14. مبانی معرفتی و مبانی زمینه ای و اقتصاد کارآفرینی
 15. تجارب بی المللی ، درس هایی برای بومی سازی
 16. سیاست های مالی ، بودجه ای ، قانونی ، نوآوری و فناوری برای توسعه کارآفرینی