هدف درس : آشنایی با مفاهیم اصلی در بازارهای سرمایه و انواع بازارهای مالی ، مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نظریه سبد های مالی

 1. جایگاه اقتصاد مالی در اقتصاد و دروس اقتصاد
 2. آشنایی با مفاهیم اساسی در بازارهای مالی
 3. انواع شرکت های سرمایه گذاری
 4. تحلیل صورت های مالی بنگاه ها
 5. نا اطمینانی ، ریسک و مدیریت ریسک
 6. نظریه سبد دارایی های مالی و مدل های بهینه سازی سبد
 7. قیمت گذاری دارایی مالی1
 8. قیمت گذاری دارایی مالی2
 9. تعریف مشتقات و نقش ابزارهای مشتقه در بورس ها و فرا بورس ها
 10. قراردادهای سلف و سازوکار معاملات سلف
 11. آتی ها و سازوکار در بازار آتی ها
 12. بازار اختیارات
 13. آشنایی با معاوضات و قیمت گذاری معاوضات
 14. ملاحضات فقهی کاربرد مشتقات در مدیریت ریسک و سفته بازی
 15. آشنایی با بازارهای مالی در جمهوری اسلامی ایران
 16. تحلیل های کاربردی در بورس سهام