هدف درس : آشنا ساختن دانشجویان این رشته با اصول علم اقتصاد به منظور کمک به توان علمی آنان برای درک و تحلیل مسائل مالی

 1. مفاهیم کلی در علم اقتصاد1
 2. مفاهیم کلی در علم اقتصاد2
 3. مفاهیم کلی در علم اقتصاد3
 4. نظریه رفتار مصرف کننده1
 5. نظریه رفتار مصرف کننده2
 6. نظریه رفتار مصرف کننده3
 7. نظریه رفتار تولید کننده1
 8. نظریه رفتار تولید کننده2
 9. بررسی نقطه تعادل بازار1
 10. بررسی نقطه تعادل بازار2
 11. هزینه های تولید ، تعریف هزینه در اقتصاد1
 12. هزینه های تولید ، تعریف هزینه در اقتصاد2
 13. هزینه های تولید ، تعریف هزینه در اقتصاد3
 14. بازار و مسائل بازار1
 15. بازار و مسائل بازار2
 16. بازار و مسائل بازار3