هدف درس : فراگیری نظریات رفتار مصرف کننده و توایدکننده ، سازوکار اجمالی بازار و هزینه ها در اقتصاد سرمایه داری

 1. مباحث مقدماتی
 2. عرضه و تقاضا در قالب کلی
 3. کشش1
 4. کشش2
 5. تحلیل هایی بر اساس عرضه و تقاضا1
 6. تحلیل هایی بر اساس عرضه و تقاضا2
 7. نظربه رفتار مصرف کننده ( روش مطلوبیت ) 1
 8. نظربه رفتار مصرف کننده ( روش مطلوبیت ) 2
 9. نظریه رفتار مصرف کننده ( روش منحنی های بی تفاوتی )1
 10. نظریه رفتار مصرف کننده ( روش منحنی های بی تفاوتی )2
 11. مبانی نظریه تقاضا در اقتصاد کلاسیک ، نقد و بررسی و رویکرد اسلامی1
 12. مبانی نظریه تقاضا در اقتصاد کلاسیک ، نقد و بررسی و رویکرد اسلامی2
 13. بررسی رفتار تولید کننده1
 14. بررسی رفتار تولید کننده2
 15. هزینه ها1
 16. هزینه ها2