هدف درس : آشنایی با اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 1. تعاریف و مفاهیم مدیریت اسلامی و مفاهیم اساسی آن1
 2. تعاریف و مفاهیم مدیریت اسلامی و مفاهیم اساسی آن2
 3. برنامه ریزی ، اهمیت برنامه ریزی از نظر آیات و روایات1
 4. برنامه ریزی ، اهمیت برنامه ریزی از نظر آیات و روایات2
 5. سازمان دهی شناسایی و دسته بندی کارها ، تعریف و واگذاری مسئولیت ها1
 6. سازمان دهی شناسایی و دسته بندی کارها ، تعریف و واگذاری مسئولیت ها2
 7. انگیزش انسان و اختیار ، رابطه انگیزش و خیر و شر1
 8. انگیزش انسان و اختیار ، رابطه انگیزش و خیر و شر2
 9. رهبری 1
 10. رهبری 2
 11. تصمیم گیری ، اهمیت تصمیم گیری ، لوازم تصمیم گیری 1
 12. تصمیم گیری ، اهمیت تصمیم گیری ، لوازم تصمیم گیری 2
 13. سلوک مدیریت ، عدالت ، حل مشکلات مردم1
 14. سلوک مدیریت ، عدالت ، حل مشکلات مردم2
 15. لغزشگاه ها ، ظلم ، تکبر ، ترساندن مردم
 16. کنترل ، تعریف کنترل ، ارکان ، انواع نظارت ها ، محور های ارزیابی