هدف درس : آشنایی با اصول و مبانی اقتصاد اسلامی ، تاثیرگذاری این مبانی بر نظریه پردازی در حوزه علم اقتصاد ، زمینه سازی تحول علمی و بومی سازی

 1. کلیات و مفاهیم
 2. مفهوم علم اقتصاد
 3. مفهوم مکتب اقتصاد اسلامی
 4. مفهوم نظام اقتصادی اسلامی
 5. فرق بین سه مفهوم علم و مکتب و نظام اقتصادی اسلامی
 6. تعریف احکام شریعت و اقسام آن ها
 7. روش استنباط اصول مکتبی – حقوقی – اقتصاد اسلامی از احکام فقهی
 8. اصل مالکیت مختلط
 9. اصل آزادی محدود اقتصادی
 10. اصل جریان پول و سرمایه نقدی
 11. عدالت و توازن اقتصادی
 12. مبانی علمی اقتصاد اسلامی
 13. تبعیت بخش اعتباری اقتصاد از بخش واقعی آن
 14. ساز و کار بازار از نظر آموزه های اسلامی
 15. تخصیص بهینه منابع 1
 16. تخصیص بهینه منابع 2