هدف کلی:آشنایی با سخت افزارو مدار های واسطه در میکرو کامپیوتر ها

 

سرفصل جلسات

بررسی اجمالی ساختار میکرو کامپیوتر IBM-PC جلسه اول
اینتراپت کنترولر و اینتراپت ها در IBM-PC جلسه دوم
 کنترولرDMA جلسه سوم
مدارهای واسط I/O  (دیجیتال و آنالوگ) جلسه چهارم
آداپتورهای سریال جلسه پنجم
مودم جلسه ششم
استانداردهای مختلف ارتباطی جلسه هفتم
 کنترولرCRT جلسه هشتم
 کنترولرKeybaord جلسه نهم
فلاپی و هارد دیسک کنترولر جلسه دهم
  جلسه یازدهم
  جلسه دوازدهم
  جلسه سیزدهم
  جلسه چهاردهم
  جلسه پانزدهم
  جلسه شانزدهم