هدف درس : آشنایی با چارچوب مفهومی حسابداری مالی ، نحوه عمل حسابداری در شرکت های تضامنی و سهامی و نحوه عمل حسابداری در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام

 1. سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی1
 2. سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی2
 3. سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی3
 4. حسابداری وجه نقد و بانک1
 5. حسابداری وجه نقد و بانک2
 6. حسابداری وجه نقد و بانک3
 7. حسابداری شرکت های تضامنی1
 8. حسابداری شرکت های تضامنی2
 9. حسابداری شرکت های تضامنی3
 • حسابداری شرکت های سهامی : تشکیل و عملیات ، صورت های مالی اساسی1
 • حسابداری شرکت های سهامی : تشکیل و عملیات ، صورت های مالی اساسی2
 • حسابداری بدهی های بلند مدت ( اوراق قرضه )1
 • حسابداری بدهی های بلند مدت ( اوراق قرضه )2
 • اصول و مفاهیم حسابداری مالی1
 • اصول و مفاهیم حسابداری مالی2
 • اصول و مفاهیم حسابداری مالی3