هدف درس : آشنایی دانشجویان با مفاهیم حسابداری و نقش حسابداری در تهیه اطلاعات سودمند جهت تصمیم گیری

 1. آشنایی با مفاهیم پایه حسابداری1
 2. آشنایی با مفاهیم پایه حسابداری2
 3. تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی1
 4. تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی2
 5. ثبت رویداد های مالی با معرفی حساب ها1
 6. ثبت رویداد های مالی با معرفی حساب ها2
 7. اصلاح و تعدیل حساب ها1
 8. اصلاح و تعدیل حساب ها2
 9. عملیات مربوط به بستن حساب ها1
 • عملیات مربوط به بستن حساب ها2
 • تهیه صورت های مالی1
 • تهیه صورت های مالی2
 • حسابداری در موسسات بازرگانی ( خرید ، فروش ، موجودی کالا )1
 • حسابداری در موسسات بازرگانی ( خرید ، فروش ، موجودی کالا )2
 • مقدمه ای بر نسبت های مالی1
 • مقدمه ای بر نسبت های مالی2