هدف درس : آشنایی با مفاهیم و روش های حسابداری و نقش حسابداری در تهیه اطلاعات مفید در سازمان

 1. اصول طرز عمل حسابداری 1
 2. اصول طرز عمل حسابداری 2
 3. مراحل مختلف حسابداری 1
 4. مراحل مختلف حسابداری 2
 5. تکمیل مراحل مختلف حسابداری 1
 6. تکمیل مراحل مختلف حسابداری 2
 7. حسابداری کالا و معاملات صندوق 1
 8. حسابداری کالا و معاملات صندوق 2
 9. تهیه گزارش های دوره ای 1
 10. تهیه گزارش های دوره ای 2
 11. دیون و مطالبات 1
 12. دیون و مطالبات 2
 13. موجودی کالا 1
 14. موجودی کالا 2
 15. پیش پرداخت های هزینه ، پیش دریافت های درآمد ، هزینه ها و درآمد های ثبت نشده
 16. دارایی های ثابت و دارایی های غیر مادی