هدف درس : آشنایی با اصول و مفاهیم بودجه بندی از دیدگاه نظری و آثار و اهمیت اقتصادی آن در جامعه

 1. کلیات و تعاریف بودجه1
 2. کلیات و تعاریف بودجه2
 3. ارتباط بودجه با برنامه های توسعه ، اهمیت و آثار اقتصادی1
 4. ارتباط بودجه با برنامه های توسعه ، اهمیت و آثار اقتصادی2
 5. اصول بودجه1
 6. اصول بودجه2
 7. انواع طبقه بندی های بودجه ای و کاربرد آنها در ایران1
 8. انواع طبقه بندی های بودجه ای و کاربرد آنها در ایران2
 9. انواع طبقه بندی های بودجه ای و کاربرد آنها در ایران3
 10. آشنایی با مواد هزینه و کاربرد آن1
 11. آشنایی با مواد هزینه و کاربرد آن2
 12. انواع روش های بودجه بندی1
 13. انواع روش های بودجه بندی2
 14. مشکلات اساسی بودجه بندی در کشورهای در حال توسعه1
 15. مشکلات اساسی بودجه بندی در کشورهای در حال توسعه2
 16. مشکلات اساسی بودجه بندی در کشورهای در حال توسعه3