باقرزاده ويشکاهي

هفته اول خواص حرارتی مواد غذایی
هفته دوم انتقال حرارت در حالت پایا (Steady state)
هفته سوم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک دیواره مرکب (Conduction)
هفته چهارم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک لوله استوانه ای
هفته پنجم حل چند مثال در مورد استفاده از روابط حاکم در انتقال حرارت هدایتی
هفته ششم مفاهیم اصلی انتقال حرارت جابجایی یا همرفتی (Convection)
هفته هفتم بررسی انواع انتقال حرارت جابجایی و معادلات مربوطه
هفته هشتم نحوه به دست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد بدون بعد ناسلت
هفته نهم انتقال حرارت در حالت ناپایا (Unsteady state)
هفته دهم تعریف عدد بایو (Biot number)
هفته یازدهم مدل لامپ(Lump model)
هفته دوازدهم نمودار دما-زمان هسلر
هفته سیزدهم حل چند مثال در انتقال حرارت ناپایا
هفته چهاردهم رطوبت سنجی (سایکرومتری)
هفته پانزدهم خواص مخلوط های هوا-بخارآب
هفته شانزدهم نمودار رطوبت سنجی و حل مسائل مربوطه

رحيمي

هفته اول خواص حرارتی مواد غذایی
هفته دوم انتقال حرارت در حالت پایا (Steady state)
هفته سوم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک دیواره مرکب (Conduction)
هفته چهارم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک لوله استوانه ای
هفته پنجم حل چند مثال در مورد استفاده از روابط حاکم در انتقال حرارت هدایتی
هفته ششم مفاهیم اصلی انتقال حرارت جابجایی یا همرفتی (Convection)
هفته هفتم بررسی انواع انتقال حرارت جابجایی و معادلات مربوطه
هفته هشتم نحوه به دست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد بدون بعد ناسلت
هفته نهم انتقال حرارت در حالت ناپایا (Unsteady state)
هفته دهم تعریف عدد بایو (Biot number)
هفته یازدهم مدل لامپ(Lump model)
هفته دوازدهم نمودار دما-زمان هسلر
هفته سیزدهم حل چند مثال در انتقال حرارت ناپایا
هفته چهاردهم رطوبت سنجی (سایکرومتری)
هفته پانزدهم خواص مخلوط های هوا-بخارآب
هفته شانزدهم نمودار رطوبت سنجی و حل مسائل مربوطه

صادقي شهرستاني

هفته اول خواص حرارتی مواد غذایی
هفته دوم انتقال حرارت در حالت پایا (Steady state)
هفته سوم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک دیواره مرکب (Conduction)
هفته چهارم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک لوله استوانه ای
هفته پنجم حل چند مثال در مورد استفاده از روابط حاکم در انتقال حرارت هدایتی
هفته ششم مفاهیم اصلی انتقال حرارت جابجایی یا همرفتی (Convection)
هفته هفتم بررسی انواع انتقال حرارت جابجایی و معادلات مربوطه
هفته هشتم نحوه به دست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد بدون بعد ناسلت
هفته نهم انتقال حرارت در حالت ناپایا (Unsteady state)
هفته دهم تعریف عدد بایو (Biot number)
هفته یازدهم مدل لامپ(Lump model)
هفته دوازدهم نمودار دما-زمان هسلر
هفته سیزدهم حل چند مثال در انتقال حرارت ناپایا
هفته چهاردهم رطوبت سنجی (سایکرومتری)
هفته پانزدهم خواص مخلوط های هوا-بخارآب
هفته شانزدهم نمودار رطوبت سنجی و حل مسائل مربوطه

صلواتيان

هفته اول خواص حرارتی مواد غذایی
هفته دوم انتقال حرارت در حالت پایا (Steady state)
هفته سوم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک دیواره مرکب (Conduction)
هفته چهارم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک لوله استوانه ای
هفته پنجم حل چند مثال در مورد استفاده از روابط حاکم در انتقال حرارت هدایتی
هفته ششم مفاهیم اصلی انتقال حرارت جابجایی یا همرفتی (Convection)
هفته هفتم بررسی انواع انتقال حرارت جابجایی و معادلات مربوطه
هفته هشتم نحوه به دست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد بدون بعد ناسلت
هفته نهم انتقال حرارت در حالت ناپایا (Unsteady state)
هفته دهم تعریف عدد بایو (Biot number)
هفته یازدهم مدل لامپ(Lump model)
هفته دوازدهم نمودار دما-زمان هسلر
هفته سیزدهم حل چند مثال در انتقال حرارت ناپایا
هفته چهاردهم رطوبت سنجی (سایکرومتری)
هفته پانزدهم خواص مخلوط های هوا-بخارآب
هفته شانزدهم نمودار رطوبت سنجی و حل مسائل مربوطه

غنياري

هفته اول خواص حرارتی مواد غذایی
هفته دوم انتقال حرارت در حالت پایا (Steady state)
هفته سوم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک دیواره مرکب (Conduction)
هفته چهارم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک لوله استوانه ای
هفته پنجم حل چند مثال در مورد استفاده از روابط حاکم در انتقال حرارت هدایتی
هفته ششم مفاهیم اصلی انتقال حرارت جابجایی یا همرفتی (Convection)
هفته هفتم بررسی انواع انتقال حرارت جابجایی و معادلات مربوطه
هفته هشتم نحوه به دست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد بدون بعد ناسلت
هفته نهم انتقال حرارت در حالت ناپایا (Unsteady state)
هفته دهم تعریف عدد بایو (Biot number)
هفته یازدهم مدل لامپ(Lump model)
هفته دوازدهم نمودار دما-زمان هسلر
هفته سیزدهم حل چند مثال در انتقال حرارت ناپایا
هفته چهاردهم رطوبت سنجی (سایکرومتری)
هفته پانزدهم خواص مخلوط های هوا-بخارآب
هفته شانزدهم نمودار رطوبت سنجی و حل مسائل مربوطه

مشهدي اشترگان

هفته اول خواص حرارتی مواد غذایی
هفته دوم انتقال حرارت در حالت پایا (Steady state)
هفته سوم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک دیواره مرکب (Conduction)
هفته چهارم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در یک لوله استوانه ای
هفته پنجم حل چند مثال در مورد استفاده از روابط حاکم در انتقال حرارت هدایتی
هفته ششم مفاهیم اصلی انتقال حرارت جابجایی یا همرفتی (Convection)
هفته هفتم بررسی انواع انتقال حرارت جابجایی و معادلات مربوطه
هفته هشتم نحوه به دست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد بدون بعد ناسلت
هفته نهم انتقال حرارت در حالت ناپایا (Unsteady state)
هفته دهم تعریف عدد بایو (Biot number)
هفته یازدهم مدل لامپ(Lump model)
هفته دوازدهم نمودار دما-زمان هسلر
هفته سیزدهم حل چند مثال در انتقال حرارت ناپایا
هفته چهاردهم رطوبت سنجی (سایکرومتری)
هفته پانزدهم خواص مخلوط های هوا-بخارآب
هفته شانزدهم نمودار رطوبت سنجی و حل مسائل مربوطه