هدف درس : آشنایی دانشجویان با مفاهیم ، کلیات و احکام فقهی و حقوقی کسب و کارها

 1. ارزش و اهمیت کسب و کار در اسلام1
 2. ارزش و اهمیت کسب و کار در اسلام2
 3. تجارت و گونه شناسی آن در اسلام1
 4. تجارت و گونه شناسی آن در اسلام2
 5. تجارت و گونه شناسی آن در اسلام3
 6. شناخت مکاسب محرمه1
 7. شناخت مکاسب محرمه2
 8. آداب کسب و کار1
 9. آداب کسب و کار2
 10. ربا در اسلام1
 11. ربا در اسلام2
 12. بررسی برخی راهکارهای اسلامی برای بهبود کسب و کار1
 13. بررسی برخی راهکارهای اسلامی برای بهبود کسب و کار2
 14. قواعد فقهی حاکم بر کسب و کار1
 15. قواعد فقهی حاکم بر کسب و کار2
 16. قواعد فقهی حاکم بر کسب و کار3