هدف درس : آشنایی با انواع قوانین مرتبط با کسب و کار

 1. نقش و جایگاه قوانین در کسب و کار
 2. قانون ثبت شرکت ها
 3. قانون نظام صنفی
 4. قانون کار و تامین اجتماعی1
 5. قانون کار و تامین اجتماعی2
 6. قانون و مقررات نظام هماهنگ حقوق2
 7. قانون و مقررات نظام هماهنگ حقوق2
 8. قانون تجارت1
 9. قانون تجارت2
 10. قانون مالکیت معنوی1
 11. قانون مالکیت معنوی2
 12. آشنایی با قراردادها و انواع آن
 13. تخلفات کسب و کار1
 14. تخلفات کسب و کار2
 15. اسناد تجاری1
 16. اسناد تجاری2