آز عایق ها و فشار قوی

شرح درس:اندازه گیری ولتاژقوی متناوب

 

سرفصل جلسات

جلسه اول اهمیت اجزاء مدار اندازه گیری حداکثر ولتاژ
جلسه دوم اندازه گیری ولتاژ فشار قوی دائم و ناهمواری آن
جلسه سوم تخلیه الکتریکی در میدان های غیر یکنواخت با ولتاژ دائم
جلسه چهارم تخلیه الکتریکی با ولتاژ دائم و متناوب در هوای رقیق
جلسه پنجم اثر ورق عایق بین دو الکترود سوزن صفحه
جلسه ششم اندازه گیری مقاومت مخصوص،عدد دی الکتریک و ضریب تلفات عایق کاغذ عایق و روغن ترانسفورماتور
جلسه هفتم اندازه گیری ظرفیت و ضریب تلفات عایقی یک دستگاه فشار قوی
جلسه هشتم اندازه گیری استقامت عایقی جامد و مایع و اثر عوامل خارجی بر آن
جلسه نهم تغییر ولتاژ شکست روغن و کاغذ عایق با تغییررطوبت
جلسه دهم اثر رطوبت و غبار و املاح برروی سطح مقره های فشار قوی
جلسه یازدهم تغییر خواص فیزیکی روغن و کاغذ عایق بر اثر کهنگی
جلسه دوازدهم ژنراتور ضربه یک پله-تولید و اندازه گیری موج ضربه کامل و شکسته
جلسه سیزدهم ژنراتور ضربه 5 پله و آزمایش بر تعیین ولتاژ شکست یک مقره
جلسه چهاردهم امواج سیار و بررسی رفتار خط انتقال با اجزاء متمرکز
جلسه پانزدهم آز-اصول و عایق ها
جلسه شانزدهم عایق بندی برق