پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
1 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) شنبه 08:00 – 09:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه آشنايي با مقررات ملي ساختمان 14011 (208) کارداني پيوسته نقشه کشي معماري
10 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) شنبه 09:30 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه تنظيم شرايط محيطي (ورودي 96 به بعد) 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
8 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) شنبه 11:00 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه بيان معماري (2) (ورودي 96به بعد) 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
17 آتليه 2 پرديس مهرآيين (فتاحي) يکشنبه 09:30 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد اصول مديريت ساخت 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
2 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) يکشنبه 11:00 – 12:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه روشهاي مرمت ابنيه 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
6 آتليه 2 پرديس مهرآيين (سميع پور) يکشنبه 12:30 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه تحليل فضاهاي شهري 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
7 آتليه 2 پرديس مهرآيين (سميع پور) يکشنبه 14:00 – 15:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه طراحي فني 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
12 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) دوشنبه 08:00 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه مقدمات طراحي معماري (2)(ورودي 96به بعد) 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
13 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) دوشنبه 11:00 – 13:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه ارائه معماري به کمک رايانه ( ورودي 96 به بعد) 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
1 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) دوشنبه 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي 14011 (209) کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري
4 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) دوشنبه 13:00 – 15:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه طرح نهايي 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
9 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) سه شنبه 08:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه طرح معماري (5) 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
14 آتليه 2 پرديس مهرآيين (فتاحي) سه شنبه 11:00 – 12:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
2 آتليه 2 پرديس مهرآيين (فتاحي) سه شنبه 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد نحوه اجراي تاسيسات مکانيکي سا ختمان 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
5 آتليه 2 پرديس مهرآيين (فتاحي) سه شنبه 12:30 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد ايستايي 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
7 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) چهارشنبه 08:00 – 10:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه طراحي معماري 1 (ورودي96 به بعد) 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
33 17 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (فتاحي) يکشنبه 09:30 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد 401 00:00 00:00 02:00 0 0 2 11 اصول مديريت ساخت 219048 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
48 2 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) يکشنبه 11:00 – 12:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 00:00 02:00 0 0 2 10 روشهاي مرمت ابنيه 219054 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
44 6 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (سميع پور) يکشنبه 12:30 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه 657 00:00 02:00 01:00 0 2 1 25 تحليل فضاهاي شهري 225045 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
43 7 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (سميع پور) يکشنبه 14:00 – 15:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** سميع پور فاطمه 657 00:00 02:00 01:00 2 0 1 13 طراحي فني 225049 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
168 32 00:00 04:00 06:00 2 2 6

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
38 12 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 08:00 – 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0005:00 0000:00 0 5 0 9 مقدمات طراحي معماري (2)(ورودي 96به بعد) 225070 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
37 13 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 11:00 – 13:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0001:00 0001:00 0 1 1 24 ارائه معماري به کمک رايانه ( ورودي 96 به بعد) 225077 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
49 1 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 02:00 01:00 0 2 1 33 کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي 209016 14011 (209) کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري
46 4 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) دوشنبه 13:00 – 15:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 06:00 00:00 6 0 0 32 طرح نهايي 225050 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
170 30 00:00 14:00 02:00 6 8 2

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
41 9 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) سه شنبه 08:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 00:00 04:00 01:00 4 0 1 26 طرح معماري (5) 225048 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
36 14 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (فتاحي) سه شنبه 11:00 – 12:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد 401 00:00 00:00 02:00 0 0 2 24 نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان 219052 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
48 2 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (فتاحي) سه شنبه 11:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد 401 00:00 00:00 02:00 0 0 2 25 نحوه اجراي تاسيسات مکانيکي سا ختمان 219053 14011 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
45 5 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (فتاحي) سه شنبه 12:30 – 14:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد 401 00:00 00:00 02:00 0 0 2 18 ايستايي 225031 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
170 30 00:00 04:00 07:00 4 0 7

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
43 7 آتليه 2 پرديس مهرآيين هر دو (پورهادي گوابري) چهارشنبه 08:00 – 10:00 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه 609 0000:00 0005:00 0000:00 0 5 0 14 طراحي معماري 1 (ورودي96 به بعد) 225084 14011 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
43 7 00:00 05:00 00:00 0 5 0