پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
6 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حقوق تجارت 14012 (237) کارشناسي حسابداري
3 كلاس 101 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:00 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** اکبري سلطاني شهريار ذخيره و بازيابي اطلاعات 14012 (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** شعباني خناچا خاطره رفتار سازماني 14012 (237) کارشناسي حسابداري
6 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مالياتي (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده نرم‌افزارهاي کاربردي در حسابداري 14012 (237) کارشناسي حسابداري
23
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
3 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده بهايابي (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
11 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 12:30 – 14:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده بهايابي (2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** شعباني خناچا خاطره روانشناسي سازماني 14012 (237) کارشناسي حسابداري
2 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 14012 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
10 كلاس 202 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده مالياتي 2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
15 كلاس 301 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:30 – 10:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** ضيا ضيابري فاطمه صنايع تخميري 14012 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
3 كلاس 301 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:30 – 10:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** ضيا ضيابري فاطمه ميکروبيولوژي عمومي 14012 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
18
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
34 كلاس 303 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) دوشنبه 10:00 – 11:30 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد حقوق و اخلاق در ورزش 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
32 كلاس 303 پرديس مهرآيين (شيخي نژاد مقدم) دوشنبه 08:00 – 10:00 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مباني استعداديابي ورزشي 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
47 كلاس 303 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:30 – 13:00 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
16 كلاس 303 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 303 پرديس مهرآيين ** شيخي نژاد مقدم جواد مقدمات بازاريابي ورزشي 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
132
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
4 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 10:00 – 11:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه تمرينات اصلاحي 14012 (222) کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي
36 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 10:00 – 11:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه حرکات اصلاحي 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
5 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 08:00 – 10:00 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه رشد و يادگيري حرکتي 14012 (222) کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي
2 كلاس 304 پرديس مهرآيين (عوض زاده ساماني) دوشنبه 13:00 – 14:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه زبان تخصصي (1) 14012 (222) کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي
4 كلاس 304 پرديس مهرآيين دوشنبه 13:00 – 14:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه زبان تخصصي(2) 14012 (222) کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي
15 كلاس 304 پرديس مهرآيين دوشنبه 13:00 – 14:30 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه متون خارجي در علوم ورزشي 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
35 كلاس 304 پرديس مهرآيين دوشنبه 11:30 – 13:00 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه مديريت اماکن و رويداد هاي ورزشي 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
35 كلاس 304 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 10:00 كلاس 304 پرديس مهرآيين ** عوض زاده ساماني سکينه يادگيري حرکتي 14012 (231) کارشناسي پيوسته علوم ورزشي
138
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
15 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) دوشنبه 12:30 – 14:00 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه اسکيس1 14012 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
11 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) دوشنبه 10:30 – 12:00 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه فرآيند طراحي در معماري (ورودي96 به بعد) 14012 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
11 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) دوشنبه 08:30 – 10:00 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه معماري اسلامي 2  (ورودي 96 به بعد) 14012 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
37
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
3 سايت 2 دوشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** قاسم پور محمد روش پژوهش و ارائه 14012 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
12 سايت 2 دوشنبه 14:00 – 16:00 سايت 2 ** قاسم پور محمد شيوه ارائه مطالب علمي و فني 14012 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
18 سايت 2 دوشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار کارگاه کامپيوتر 14012 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
12 سايت 2 دوشنبه 12:00 – 14:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مهندسي نرم‌افزار 14012 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
11 سايت 2 دوشنبه 10:30 – 12:30 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار هوش مصنوعي 14012 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار